PostgreSQL 时间戳转毫秒值并去除小数位

PostgreSQL 大约 447 字

时间戳转毫秒值

使用extract函数及epoch from关键词。

select extract(epoch from (current_timestamp)) * 1000

输出

z-blog=# select extract(epoch from (current_timestamp)) * 1000;
     ?column?
-------------------
 1613011422272.017
(1 行记录)

去除小数位

使用trunc函数去除小数位(直接去除小数点后面几位,不做四舍五入处理)。

select trunc(extract(epoch from (current_timestamp)) * 1000);

输出

z-blog=# select trunc(extract(epoch from (current_timestamp)) * 1000);
     trunc
---------------
 1613011444878
(1 行记录)
阅读 1109 · 发布于 2021-05-16

————        END        ————

扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓

扫描二维码关注我
昵称:
随便看看 换一批