Golang 中的注释

Golang 大约 229 字

单行注释

// Add return a and b's sum
func Add(a, b int) int {
    return a + b
}

// User contains age and name
type User struct {
    age  int
    name string
}

多行注释

/*
多行注释
 */
func unfinishedFunc() {
    // TODO unfinished func
}
阅读 625 · 发布于 2021-01-12

————        END        ————

扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓

扫描二维码关注我
昵称:
随便看看 换一批